Chuyển string sang char

Hiện tại thì em có 1 struct

  struct book{
    string title
    string author
  }
  int main(){
  ….
   book[1].title=“xin chao”;
   book[1].author=“chao”;
  …..

Nếu em chuyển sang char thì có cách nào không ạ!

Gọi phương thức string.c_str().
https://cplusplus.com/reference/string/string/c_str/

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?