Chuyển đổi dãy kết quả

c++

(10 Tn3 Tòng) #1

Mọi người giúp em chuyển đổi thành dãy số bình thường với ạ
cụ thể là em có bài toán
Tính (có n dấu căn)

Lúc xuất kết quả thì S=2.47353e-006

Muốn chuyển thành dãy số bình thường thì làm sao ạ

#include<iostream>
#include<cmath>
using namespace std;
//Bài 36: Tính S(n) = CanBac2(n! + CanBac2((n-1)! +CanBac2((n – 2)! + … + CanBac2(2!) + CanBac2(1!)))) có n d?u can
int main()
{
	int n;
	cout<<"nhap n ";cin>>n;
	while(n<=0)
	{
		cout<<"n sai, nhap lai n ";cin>>n;
	}
	float S=0,a;
	for(int i=1;i<=n;i++)
	{
		a=a*i;
		S=sqrt(a+S);
	}
	cout<<"tong S= "<<S;
	return 0;
}

Màn hình console sẽ ra

nhap n 3
tong S= 2.47353e-006
--------------------------------

cho em hỏi là muốn chuyển số 2.47353e-006 đó thành dãy số bình thường thì làm sao ạ


(Minh Mốc) #2

Mình mới đọc qua code của bạn thôi, cơ mà trước tiên thì nên gán giá trị cho a đã.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?