Chuyển code QuickSort để sắp xếp theo chiều giảm dần

em có code quicksort java này đang tăng dần muốn chuyển về giảm dần thì làm sao ạ

public class SapXepNhanh {
 
  // ham de trao doi gia tri
  public void swap(int arr[], int num1, int num2) {
    int temp = arr[num1];
    arr[num1] = arr[num2];
    arr[num2] = temp;
  }
 
  // ham de chia mang thanh 2 phan, su dung phan tu chot (pivot)
  public int partition(int arr[], int left, int right, int pivot) {
    int leftPointer = left - 1;
    int rightPointer = right;
 
    while (true) {
 
      while (arr[++leftPointer] < pivot) {
        // khong lam gi
      }
 
      while (rightPointer > 0 && arr[--rightPointer] > pivot) {
        // khong lam gi
      }
 
      if (leftPointer >= rightPointer) {
        break;
      } else {
        System.out.println(" Phan tu duoc trao doi: " + arr[leftPointer] 
            + ", " + arr[rightPointer]);
        swap(arr, leftPointer, rightPointer);
      }
 
    }
 
    System.out.println(" Phan tu chot duoc trao doi: " + arr[leftPointer] 
        + ", " + arr[right]);
    swap(arr, leftPointer, right);
    display(arr);
    return leftPointer;
  }
 
  // ham sap xep
  public void quickSort(int arr[], int left, int right) {
    if (right - left <= 0) {
      return;
    } else {
      int pivot = arr[right];
      int partitionPoint = partition(arr, left, right, pivot);
      quickSort(arr, left, partitionPoint - 1);
      quickSort(arr, partitionPoint + 1, right);
    }
  }
 
  public void display(int arr[]) {
    int i;
    System.out.print("[");
 
    // Duyet qua tat ca phan tu
    for (i = 0; i < arr.length; i++) {
      System.out.print(arr[i] + " ");
    }
 
    System.out.print("]\n");
  }
 
  public static void main(String[] args) {
    // khoi tao mang arr
    int arr[] = { 6, 7, 0, 2, 8, 1, 3, 9, 4, 5 };
 
    SapXepNhanh sapXepNhanh = new SapXepNhanh();
    System.out.println("Mang du lieu dau vao: ");
    sapXepNhanh.display(arr);
    System.out.println("-----------------------------");
    sapXepNhanh.quickSort(arr, 0, arr.length - 1);
    System.out.println("-----------------------------");
    System.out.println("\nMang sau khi da sap xep: ");
    sapXepNhanh.display(arr);
  }
}

Cái này có phải bạn viết không, có cú pháp nào trong đoạn trên mà bạn không biết không

2 Likes

dạ code này em tham khảo ạ em có chỗ partition là chưa hiểu rõ ạ

muốn giảm dần thì lấy đc mảng tăng dần rồi -> thì get lần lượt các phần tử từ cuối lên là đc giảm dần mà

2 Likes

Để hiểu rõ vấn đề thì bạn cần biết “chạy code bằng tay” trên một tấm bảng, hãy nạp vào partition của bạn một mảng số cụ thể, ví dụ như có 6 số: 3 5 2 1 9 8 gì đó.
Hãy thử cho thông số vào cho nó chạy từng bước lên bảng bạn sẽ thấy.

4 Likes

Mình đã trả lời rồi :slight_smile:

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?