Chương trình tính tổng các số nguyên tố bị sai

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
	int a[10];
	int n;
	int x=0;
	int dem =0;
	int b;

	cout<<"nhap n";cin>>n;
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		cout<<"a["<<i<<"]=";cin>>a[i];
	}
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
	
		b=a[i];
		for(int j=1;j<=b;j++)
		{
			if(b%j==0)
			{
				dem ++;
			}
			if (dem==2)
			{
				x=x+b;
			}
		}
	dem=0;
	}
	cout<<x;
	return 0;
}

#include<iostream>

using namespace std;

int a[10];
int n;
int x=0;
int dem =0;
int b;

int main()
{


  cout<<"nhap n";
  cin>>n;
  for(int i=0; i<n; i++)
  {
    cout<<"a["<<i<<"]=";
    cin>>a[i];
  }
  for(int i=0; i<n; i++)
  {

    b=a[i];
    for(int j=1; j<=b; j++)
    {
      if(b%j==0)
      {
        dem ++;
      }
    }
    if (dem==2)
    {
      x=x+b;
    }
    dem=0;
  }
  cout<<x;
  return 0;
}

Chương trình chạy sai là do bạn đặt lệnh if sai chỗ.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?