Chu trình Euler và chu trình Hamilton khác nhau chỗ nào?

Cho em hỏi chu trình Euler và chu trình Hamilton khác nhau chỗ nào ạ

Chu trình Euler là đường đi qua tất cả các cạnh của đồ thị, mỗi cạnh đúng một lần, sau đó quay về đỉnh xuất phát.

Chu trình Hamilton là đường đi qua tất cả các đỉnh của đồ thị, mỗi đỉnh đúng một lần sau đó quay về đỉnh xuất phát.

6 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?