Cho lớp Xe: nhãn hiệu, hãng, gia bán và lớp date từ lớp xe gồm người, tháng, năm. Nhập vào 1 danh sách n xe và hiện ra màn hình; xóa những xe nào có hãng là MMA và hiện ra màn hình

c++

(CT) #1

jhkjbj chkvjlk kyg ljkjk uhkj


(CT) #2

help me…


(Trần Hoàn) #3

Bạn cung cấp rõ hơn đề bài đi?


(CT) #4

đề bài yêu cầu hiện danh sách các xe có nhãn hiệu là MMA bác ạ


(Trần Hoàn) #5

Đề bài đầy đủ ấy. Bạn chụp hình cũng được.


(Lam Pham) #6

Có 2 vấn đề:

  • Bạn muốn đưa vào ‘MMA’ thì hàm mn phải sửa thành dạng này:
mm(xe a[], int n,char* k);

Vì ‘MMA’ là mảng char, chứ không phải là kí tự char.

  • Nếu muốn so sánh char* thì bạn phải dùng strcmp, chứ không thể dùng toán tử ==.

(Trần Hoàn) #7

C++ nhưng lại sử dụng char[]
poor him


(CT) #8

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.


(CT) #10

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?