Chia sẻ cách học Redux

Đáng lẽ ra mình sẽ viết bài “Tại sao cần Redux và cách dùng”. Nhưng để hiểu được tại sao và cách dùng thì nên hiểu nguyên tắc của nó, từ đó khi học chúng ta sẽ để ý những nguyên tắc này mà học theo. Nơron thần kinh trong não mới bắt đầu liên kết lại.

Cũng giống như bạn học lập trình hướng đối tượng sẽ có 4 nguyên tắc: trừu tượng, đóng gói, kế thừa, đa hình vậy. Từ đó mới học class , object, properties, method, access modifier, khởi tạo, kế thừa, interface, vv

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?