Chia gạo - Online Programming Test

c++

(Gau_Con) #1

Mn cho mk ý tưởng bài này vs ạ

Chia gạo

Cơn bão số 12 mang tên Damrey đổ bộ vào Miền Trung gây nhiều thiệt hại cho bà con. Nhóm anh em SFIT-UTC ủng hộ các gia đình bị thiệt hại do bão gây ra đã mua được 9 bao gạo mang vào vùng thiệt hại để ủng hộ. Vì tất cả các gia đình đều đã nhận được quà duy chỉ còn 3 gia đình là anh Đô, chị Mi và bác Son chưa có quà, nhóm anh em SFIT đem tặng mỗi già đình ba bao gạo. Bạn Hãy giúp nhóm SFIT chia 9 bao gạo có khối lượng lần lượt là (a1,a2,…a9)(a1,a2,…a9) cho mỗi nhà đúng 3 bao sao cho sự chênh nhau giữa nhà nhiều nhất với nhà ít nhất là nhỏ nhất có thể.

Input

Một dòng chứa chín số nguyên dương có giá trị không quá 1000

Output

Một số nguyên không âm duy nhất là độ chênh ít nhất giữa nhà được nhiều nhất và nhà được ít nhất

Ví dụ

Input

5 4 5 10 4 9 10 10 3

Output

3

Giải thích:

Nhóm 1 là: 5+4+10 = 19

Nhóm 2 là: 5+4+10 = 19

Nhóm 3 là: 9+10+3 = 22


(Red Sand) #2

Số lượng 3 và 9 có vẻ cố định, sort lại dãy rồi chia: 1,2,3 rồi 3 cái tiếp theo thì pick bao nhỏ nhất bỏ vào nhà nhiều gạo nhất và ngược lại


(‏) #3

duyệt trâu 9! hoán vị là được =)

mà sao nó sai 1 test case ko biết :V

web gì hay quá wrong answer nó cho mình xem 1 phần output của chương trình, bài này có 9 số nên thấy hết =))

298 252 213 225 240 261 250 210 276
kết quả ra là 37 đúng ko ta :V

à nhầm hihi muốn tìm tất cả hoán vị trước tiên phải sort 9 số đã


(Hoàng Vương) #4

10 thôi bạn.
298 240 210
252 225 261
213 250 276.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?