Chém gió về hacking Phần 1: Làm sao để có thể trở thành hacker

ủa @Huy_Hoang_Pham anh ơi đây có phải tài khoản Official của Tôi đi code dạo không vậy? :joy::joy::joy::joy:

3 Likes

chắc đặt tên nhái đẻ tăng view cho blog ấy mà :v:

4 Likes

Không nha Hà Mã :joy:

4 Likes

Tài khoản fake đó nha :))

8 Likes

A post was merged into an existing topic: Topic lưu trữ các post off-topic - version 3

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?