Chạy code Python trên cmd bị lỗi "can't open file: No such file or directory"


Sao mình không sử dụng được lệnh nhỉ @@ mấy bác chỉ với

mình sài câu lện ngắn print(123) để thử thôi mà nó ra vậy (đã cd ).

Thông báo rõ là không thấy tập tin hoặc thư mục rồi. Bạn chắc bạn đã có tập tin đúng trong đường dẫn kia không? Chắc chắn là không!

3 Likes

bạn nhập sai đường dẫn thư mục rồi (hoặc lỡ xóa nó)

1 Like

bạn nên check lại files
vì nó có thể chuyển sang .txt thay vì .py
mình mới tập làm coder :>

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?