Chạy c++ bị lỗi "No such file or directory"

Mọi người giúp mình với sao mình làm nó cứ ghi lỗi như này vậy?

Bạn thử search trước khi hỏi chưa?

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?