Cấu hình linux server

Xin chào.
mình muốn thay đổi đường dẫn redirect sau khi tạo user mới.

ví dụ: khi tạo 1 user mới là test. sau đó login vào bằng user test đó, nó luôn redirect tới thư mục của user test. Mình muốn redirect nó về thư mục chứa source luôn.
Bạn nào biết chỉ mình với.

Mặc định sign in 1 user là sẽ đưa thẳng vào folder home của họ, không nói nhiều

Bạn có thể sửa lại home directory cho user trong file /etc/passwd
Tuy nhiên, không nên dùng cách này.

Để đỡ mấy công “cd” có thể dùng alias.

vd: sau khi login, gõ “s” + enter là nó về thư mục source, bạn add dòng sau vào file ~/.bashrc hoặc ~/.bash_profile.

alias s="cd /apps/source"
6 Likes

tks bạn.
vì lí do đặc thù nên phải dùng cách này.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?