Categories là gì?

Categories dùng để phân tách các nhóm bài viết với nhau

Ta có thể tìm thấy categories ở…

  • góc trên bên trái, chọn dấu mũi tên sổ xuống

  • biểu tượng “hamburger” góc trên bên phải, gần avatar

  • Ví dụ chọn mục meta, ta sẽ được như sau

Các Categories hiện tại:

  • meta - dùng để thảo luận các vấn đề của forum
  • staff - chỉ dành cho admins và moderators
  • Uncategorized - dành cho các bài viết chưa có mục nào phù hợp
  • Lounge - dành cho người có TL3 trở lên
2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?