Cần tư vấn đề tài đồ án bảo mật thông tin liên quan đến Machine Learning

Tình hình em có môn bảo mật thông tin trên lớp nhưng mà lại đăng ký chung với lớp chuyên ngành an toàn thông tin, em mảng công nghệ phần mềm nên em muốn nhờ tư vấn xem cái môn bảo mật thông tin này có đề tài đồ án nào liên quan đến machine learning không để em làm cho dễ, mong anh em chỉ bảo cho!

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?