Cần tìm người dạy lập trình game bằng renpy engine

Hiện mình đang học lập trình game bằng renpy engine nhưng đang rất khó khăn cần bạn nào hướng dẫn mình từ căn bản đến nâng cao

1 Like

Mình nghĩ doc của Ren’Py là đủ rồi, không cần người dạy thêm đâu:
https://www.renpy.org/doc/html/

3 Likes

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?