Cần tìm khóa học lập trình C trên visual studio

Mọi người ai biết khóa học free lập trình C trên vidual studio chỉ cho mình

2 khóa của microsoft trên edx
Introduction to C++
Intermediate C++

1 Like

Đó là C++, thớt đang tìm khóa C mà. :sweat_smile:


Trên VS chắc không có. Nhưng bạn có thể học các khóa mà làm trên Code::Blocks cũng được nha. :slight_smile:

Video thì có khóa này của anh Đạt.

Nếu thích đọc tài liệu hơn thì đây là hai chương của anh Min share:

Hiện mới chỉ có nhiêu đây do anh Min vẫn còn đang bận, chưa có làm nốt được, nhưng vậy là đủ có cơ bản rồi. :slight_smile:

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?