Cần sửa lỗi danh sách học sinh

mn sửa lỗi giúp e vs!!
đề yêu cầu nhập n danh sách học sinh gồm tên, năm sinh, tổng điểm. sắp xếp theo thứ tự giảm của tổng điểm. khi tổng điểm bằng nhau thì người có năm sinh nhỏ hơn được xếp trước.
http://codepad.org/MInwTbZh

Lỗi gì cơ?

3 Likes

for thứ hai trong hàm void sapxep(hocsinh a[100], int n) thiếu cặp {, }. :slight_smile:

P/s: Bạn nên sử dụng {, } ngay cả khi chỉ có một instruction, để sau này nếu muốn sửa thì không cần phải thêm. :slight_smile:

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?