Cần roadmap để recall Angular > 4 nhanh nhất có thể

Tình hình là mình đã biết Angular JS, Angular 4 ở mức simple, lâu rồi không dùng nên đang lang mang không có hướng để ôn lại nhanh.

Các bạn có Roadmap, kiểu ôn lại Angular > 4 (4 trở lên) trong vòng 1 hay 2 tuần, các syntax hay routing đại loại vậy, là có thể ổn ổn để join dự án cho mình xin với nha.

Cảm ơn rất nhiều luôn nè ! :slight_smile:

Angular 6 Recall:
//–Local Section
1.1)TypeScript?
1.2)Summary folder infratructure of app
2) UI:

 • –Display data
 • –Binding data => Create / Update / Delete
 • –Validation
 • –Directives
 • –Binding component with param
 • –Element: input / drop down list / date time picker / radio / check box (check list) /
 • –Popup from Lib

3) Processing

 • –Model / interface
 • –Service
 • –Format date & time
 • –Output / Input from other component
 • –Filter pipe => searching
 • –Routing - Lazy Loading => Create New Prj just for this section
 • –Service
 • –CRUD HTTP REQUEST

Mọi người góp ý thêm vào list để có bản final cho các bạn sau vào train cho nhanh nha kakak :smiley:

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?