Cần hướng dẫn cách lặp lại chương trình trong python

Xin chào! Em mới học python gần đây, e có viết 1 chương trình nhỏ, e muốn hỏi là có cách nào để mà lặp lại chương trình đó theo kiểu: cho chạy hết chương trình, ấn Enter để chạy lại từ đầu, còn ấn Esc để thoát chương trình không ạ?

Bạn thử cách này xem sao. :slight_smile:

You can use Keyboard module to detect keys pressed. It can be installed by using pip . You can find the documentation here. Keyboard API docs

pip install keyboard

check the below code to understand how it can be done.

import sys
import keyboard
a=[1,2,3,4]
print("Press Enter to continue or press Esc to exit: ")
while True:
  try:
    if keyboard.is_pressed('ENTER'):
      print("you pressed Enter, so printing the list..")
      print(a)
      break
    if keyboard.is_pressed('Esc'):
      print("\nyou pressed Esc, so exiting...")
      sys.exit(0)
  except:
    break
3 Likes

Mình cảm ơn bạn nhiều ^^

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?