Cần giúp đỡ tìm median mà không dùng mảng

Không dùng mảng thì dùng 5 biến đơn. :smiling_imp:

7 Likes

Đọc đề có thấy chỗ nào nói không được dùng mảng đâu nhỉ?

4 Likes

Cảm ơn bác, em tìm ra cách giải rồi ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?