Cần giúp đỡ hàm từ python sang php

    resp = session.get(url)
    data = bytearray(resp.content)
    key = bytes.fromhex(encryption_hex)
    a = len(key)


    for s in range(len(data)):
      print(key[s]);
      data[s] ^= key[s % a]
    return data

Đây là code php của em

$curl = curl::get("xxx");

  $data = unpack('C*',$curl["content"]);
  $key = pack("H*", "xxx");


  $a = strlen($key);

  $keys = str_split($key);

  for ($i=0; $i < count($data); $i++) { 
    $data[$i] ^= $keys[$i % $a]
  }

bạn giải thích mấy hàm của python kia để làm gì rồi mik convert cho :v

1 Like

Để giải mã hóa đó bạn .

Thế bạn gặp vấn đề gì? Chứ 2 đoạn trên cũng tương đương rồi.

em test python thì giải đc nhưng php ra sai

Xem phần packunpack ra đúng chưa. Sai phải xét từng chỗ chứ. Biết đâu content của python nó lấy khác với content của php thì sao.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?