Cần giúp đỡ giải thích từng bước chạy trong vòng lặp lồng nhau để vẽ hình chữ nhật

mấy anh chị cho em hỏi về vòng lặp lồng nhau trong c++

#include<iostream>
using namespace std;

int main() {
	int width, height;
	cin >> width >> height;

	for (size_t i = 0; i < width; i++) 
	{
		for (size_t j = 0; j < height; j++) 
		{
			if (i == 0 || i == width - 1 || j == 0 || j == height - 1) 
			{
				cout << " * ";
			}
			else 
			{
				cout << "  ";
			}
		}
		cout << endl;

		
	}
	return 0;
}

để in ra màn hình hình chữ nhật vẽ bằng dấu *, em chưa hiểu nó hoạt động như thế nào ạ
ví dụ nhập vào 4 10 nó ra:

* * * * * * * * * * 
*               *
*               *
* * * * * * * * * * 

anh chị giúp em giải thích từng bước chạy của nó với ạ, em cảm ơn

Rất đơn giản, nhập width và height, sau đó chạy vòng lặp với biến đếm i có giá trị bằng 0 và cứ chạy miễn sao đk i < width được thoả mãn là được (hoặc có thể hiểu đơn giản hơn là chạy i từ 0 đến width - 1 :V), trong vòng lặp đó:

 • Chạy tiếp vòng lặp với biến đếm j có giá trị bằng 0 và cứ chạy miễn sao đk j < height được thoả mãn là được (hoặc có thể hiểu đơn giản hơn là chạy j từ 0 đến height - 1 :V), trong vòng lặp đó:

  • Kiểm tra xem đk i = 0 hoặc i = width - 1 hoặc j = 0 hoặc j = height - 1 có được thỏa mãn hay không, nếu có thì in " * " ra còn không thì in dấu cách ra
2 Likes

em hiểu r, e cảm ơn ạ

Ngoài ra, đã cách rồi còn cách nữa thành ra hình trên chẳng ra hình vuông hay HCN, hãy xóa dấu cách vô dụng ở " * " thành "* "

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?