Cần giúp đỡ code bị lỗi khi hiển thị kí tự

Hi mng ! Chuyện là mình đang làm bài tập lớn sau khi code xong nó bị lỗi kí tự khi hiển thị không biết sai ở đâu anh chị em ở đây ai biết có thể giúp mình đc không ạ mình xin cảm ơn!!
đoạn code:

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
#include <vector>
#include <algorithm>

using namespace std;

struct SinhVien {
  string maSV;
  string tenSV;
  string ngaySinh;
  bool gioiTinh;
  float diemTB;
};

void nhapDanhSachSinhVien() {
  ofstream fileOut("sv.dat", ios::binary);
  if (!fileOut) {
    cout << "Khong the mo file de ghi du lieu!" << endl;
    return;
  }

  int n;
  cout << "Nhap so luong sinh vien: ";
  cin >> n;

  for (int i = 0; i < n; i++) {
    SinhVien sv;
    cout << "Nhap thong tin sinh vien thu " << i + 1 << ":" << endl;
    cout << "Ma sinh vien: ";
    cin >> sv.maSV;
    cout << "Ten sinh vien: ";
    cin.ignore();
    getline(cin, sv.tenSV);
    cout << "Ngay sinh (dd/mm/yyyy): ";
    cin >> sv.ngaySinh;
    cout << "Gioi tinh (1: Nam, 0: Nu): ";
    cin >> sv.gioiTinh;
    cout << "Diem trung binh: ";
    cin >> sv.diemTB;

    fileOut.write((char*)&sv, sizeof(sv));
  }

  fileOut.close();
}

void hienThiDanhSachSinhVien() {
  ifstream fileIn("sv.dat", ios::binary);
  if (!fileIn) {
    cout << "Khong the mo file de doc du lieu!" << endl;
    return;
  }

  cout << "Danh sach sinh vien:" << endl;
  cout << "MaSV\tTenSV\tNgaySinh\tGioiTinh\tDiemTB" << endl;

  SinhVien sv;
  while (fileIn.read((char*)&sv, sizeof(sv))) {
    cout << sv.maSV << "\t" << sv.tenSV << "\t" << sv.ngaySinh << "\t";
    if (sv.gioiTinh) {
      cout << "Nam\t\t";
    } else {
      cout << "Nu\t\t";
    }
    cout << sv.diemTB << endl;
  }

  fileIn.close();
}

bool soSanhDiemTBGiamDan(SinhVien sv1, SinhVien sv2) {
  return sv1.diemTB > sv2.diemTB;
}

void sapXepDanhSachSinhVien() {
  ifstream fileIn("sv.dat", ios::binary);
  if (!fileIn) {
    cout << "Khong the mo file de doc du lieu!" << endl;
    return;
  }

  vector<SinhVien> danhSachSinhVien;
  SinhVien sv;
  while (fileIn.read((char*)&sv, sizeof(sv))) {
    danhSachSinhVien.push_back(sv);
  }

  sort(danhSachSinhVien.begin(), danhSachSinhVien.end(), soSanhDiemTBGiamDan);

  fileIn.close();

  ofstream fileOut("sv.dat", ios::binary);
  if (!fileOut) {
    cout << "Khong the mo file de ghi du lieu!" << endl;
    return;
  }

  for (int i = 0; i < danhSachSinhVien.size(); i++) {
    fileOut.write((char*)&danhSachSinhVien[i], sizeof(danhSachSinhVien[i]));
  }

  fileOut.close();
}

void timSinhVienDiemTBThapNhat() {
  ifstream fileIn("sv.dat", ios::binary);
  if (!fileIn) {
    cout << "Khong the mo file de doc du lieu!" << endl;
    return;
  }

  SinhVien svMin;
  bool isFirst = true;
  SinhVien sv;
  while (fileIn.read((char*)&sv, sizeof(sv))) {
    if (isFirst || sv.diemTB < svMin.diemTB) {
      svMin = sv;
      isFirst = false;
    }
  }

  fileIn.close();

  cout << "Sinh vien co diem trung binh thap nhat:" << endl;
  cout << "MaSV\tTenSV\tNgaySinh\tGioiTinh\tDiemTB" << endl;
  cout << svMin.maSV << "\t" << svMin.tenSV << "\t" << svMin.ngaySinh << "\t";
  if (svMin.gioiTinh) {
    cout << "Nam\t\t";
  } else {
    cout << "Nu\t\t";
  }
  cout << svMin.diemTB << endl;
}

int main() {
  int choice;
  do {
    cout << "MENU" << endl;
    cout << "1. Nhap danh sach sinh vien" << endl;
    cout << "2. Hien thi danh sach sinh vien" << endl;
    cout << "3. Sap xep danh sach sinh vien theo diem trung binh giam dan" << endl;
    cout << "4. Tim sinh vien co diem trung binh thap nhat" << endl;
    cout << "0. Thoat" << endl;
    cout << "Nhap lua chon cua ban: ";
    cin >> choice;

    switch (choice) {
      case 1:
        nhapDanhSachSinhVien();
        break;
      case 2:
        hienThiDanhSachSinhVien();
        break;
      case 3:
        sapXepDanhSachSinhVien();
        hienThiDanhSachSinhVien();
        break;
      case 4:
        timSinhVienDiemTBThapNhat();
        break;
      case 0:
        cout << "Tam biet!" << endl;
        break;
      default:
        cout << "Lua chon khong hop le!" << endl;
        break;
    }
  } while (choice != 0);

  return 0;
}

Phần lỗi

Bạn nên format lại code cho đúng nha. Nhưng nhìn sơ qua thì bài này bạn lưu và mở file ở dạng binary, nên bạn không thể dùng string cho member của struct SinhVien, bạn sửa lại thành mảng char thử xem

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?