Cần giải thích về Khóa trong CSDL

Em đọc cái định nghĩa về khóa trong CSDL mà thấy khó hiểu quá, Ai giải thích giúp em với


1 Like

bạn xem ví dụ trước đọc định nghĩa sau.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?