Cần giải thích giúp source code về game con rắn

#include <iostream>
#include <windows.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
#include <fstream>

using namespace std;


typedef struct tailpos
{
    int x;
    int y;
    struct tailpos *next;
    struct tailpos *prev;
} tail;


int d = 4;

class snake
{
public:
    int wallsX, wallsY;
    int walleX, walleY;
    int score;

    int foodx, foody;

    HANDLE console_handle;
    COORD cur_cord;    tail *start, *current, *newtail;
    snake();
    void insert(int x, int y);
    void draw();
    void drawWall();
    void move();
    bool collision();
    void drawfood(int x = 0);
    void drawinit();
    void labelDead();
    void menu();
    void help();
};


void loop(snake &ob);


snake::snake()
{

    score = 0;

    start = NULL;
    current = NULL;
    newtail = NULL;
    console_handle = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);

    foodx = 12;
    foody = 14;

    wallsX = 2;
    wallsY = 2;
    walleX = 70;
    walleY = 20;

    cur_cord.X = 152;
    cur_cord.Y = 500;
    SetConsoleScreenBufferSize(console_handle, cur_cord);
}

void snake ::insert(int x, int y)
{

    if (start == NULL)
    {
       newtail = new tail;
       newtail->x = x;
       newtail->y = y;
       newtail->next = NULL;
       newtail->prev = NULL;
       start = newtail;
       current = newtail;
    }
    else
    {
       newtail = new tail;
       newtail->x = x;
       newtail->y = y;
       newtail->next = NULL;
       newtail->prev = current;
       current->next = newtail;
       current = newtail;
    }
}void snake::move()
{
    tail *tmp, *cur;

    tmp = current;

    while (tmp->prev != NULL)
    {
       tmp->x = tmp->prev->x;
       tmp->y = tmp->prev->y;
       tmp = tmp->prev;
    }

    if (d == 1)
       start->y--;

    if (d == 2)
       start->y++;

    if (d == 3)
       start->x--;

    if (d == 4)
       start->x++;
}


void snake::draw()
{

    cur_cord.X = 2;
    cur_cord.Y = 0;

    SetConsoleCursorPosition(console_handle, cur_cord);
    cout << "SCORE : " << score;

    tail *tmp, *last;
    tmp = start;
    last = current;

    while (tmp != NULL)
    {
       cur_cord.X = tmp->x;
       cur_cord.Y = tmp->y;
       SetConsoleCursorPosition(console_handle, cur_cord);

       cout << (char)219;
       tmp = tmp->next;
    }

    cur_cord.X = last->x;
    cur_cord.Y = last->y;
    SetConsoleCursorPosition(console_handle, cur_cord);
    cout << ' ';

    cur_cord.X = foodx;
    cur_cord.Y = foody;
    SetConsoleCursorPosition(console_handle, cur_cord);
    cout << (char)15;
}

void snake::drawWall()
{

    cur_cord.X = wallsX;
    for (int y = wallsY; y <= walleY; y++)
    {
       cur_cord.Y = y;
       SetConsoleCursorPosition(console_handle, cur_cord);
       cout << '#';
    }

    cur_cord.Y = wallsY;
    for (int x = wallsX; x <= walleX; x++)
    {
       cur_cord.X = x;
       SetConsoleCursorPosition(console_handle, cur_cord);
       cout << '#';
    }

    cur_cord.X = walleX;
    for (int y = wallsY; y <= walleY; y++)
    {
       cur_cord.Y = y;
       SetConsoleCursorPosition(console_handle, cur_cord);
       cout << '#';
    }


    cur_cord.Y = walleY;
    for (int x = wallsX; x <= walleX; x++)
    {
       cur_cord.X = x;
       SetConsoleCursorPosition(console_handle, cur_cord);
       cout << '#';
    }
}

void snake::drawfood(int x)
{
    tail *tmp;
    tmp = start;
    if (x == 1)
    {
       foodx = rand() % 2 + 39;
       foody = rand() % 2 + 16;

       while (tmp->next != NULL)
       {
           if (foodx == tmp->x && foody == tmp->y)
           {
              drawfood(1);
              cout << "drawn";
           }

           tmp = tmp->next;
       }
    }
}

void snake::drawinit()
{
    drawWall();
}


bool snake::collision()
{
    tail *tmp;
    tmp = start->next;

    while (tmp->next != NULL)
    {
       if (start->x == tmp->x && start->y == tmp->y)
           return true;

       tmp = tmp->next;
    }

    if (start->x == foodx && start->y == foody)
    {
       insert(foodx, foody);
       drawfood(1);
       score++;
    }


    for (int x = wallsX; x <= walleX; x++)
    {
       if (start->x == x && start->y == wallsY)
       {
           return true;
       }
    }

    for (int y = wallsY; y <= walleY; y++)
    {
       if (start->x == wallsX && start->y == y)
       {
           return true;
       }
    }

    for (int y = wallsY; y <= walleY; y++)
    {
       if (start->x == walleX && start->y == y)
       {
           return true;
       }
    }

    for (int x = wallsX; x <= walleX; x++)
    {
       if (start->x == x && start->y == walleY)
       {
           return true;
       }
    }

    return false;
}

void snake::labelDead()
{

    cur_cord.X = (walleX / 2);
    cur_cord.Y = (walleY / 2);

    SetConsoleCursorPosition(console_handle, cur_cord);

    cout << "YOU ARE DEAD\n";

    cur_cord.Y = (walleY / 2) + 1;
    SetConsoleCursorPosition(console_handle, cur_cord);
    cout << "YOUR HIGH SCORE IS " << score;
}void snake::menu()
{
    char word;
    ifstream iFile("menu.txt");
    word = iFile.get();
    while (iFile)
    {

       cout << word;
       word = iFile.get();
    }
    iFile.close();

}

void snake::help()
{
    char word;
    ifstream iFile("help.txt");
    word = iFile.get();
    while (iFile)
    {

       cout << word;
       word = iFile.get();
    }
    iFile.close();

    getch();
}


int main()
{

    snake obc;
    obc.menu();
    switch (getch())
    {
    case 'z':
       system("CLS");
       loop(obc);
       break;
    case 'h':
       system("CLS");
       obc.help();
       system("CLS");
       main();
       break;
    case 'q':
       break;
    default:
       system("CLS");
       main();
    }

    return 0;
}


void loop(snake &ob)
{
    ob.insert(10, 6);
    ob.insert(10, 7);
    ob.insert(10, 8);
    ob.insert(10, 9);

    ob.drawinit();
    int dir = 1;
    while (1)
    {
       ob.draw();
       Sleep(200);


       if (ob.collision())
       {
           ob.labelDead();
           break;
       }

       if (kbhit())
       {
           switch (getch())
           {
           case 'w':
              d = 1;
              break;
           case 's':
              d = 2;
              break;
           case 'a':
              d = 3;
              break;
           case 'd':
              d = 4;
              break;
           case 'm':
              ob.insert(10, 7);
              break;
           }

       }

       ob.move();
    }
    int x;
    cin >> x;
}

Là vậy đó bạn, bạn hiểu chưa?

hàm tạo thức ăn in ra chữ drawn gây khó chịu cho người chơi :v

Phần nào bạn không hiểu? Chả lẽ cả trăm dòng đó bạn không hiểu hết à?

không lẻ lại đi copy về kêu người khác chỉ hay sao. làm được như vậy mà không hiểu chỗ nào thì nói để người khác giải thích cho, hoặc nếu thật sự chưa biết cách học, học không biết chỗ tốt, thì nên viết bài để mọi người tư vấn, không ai cười mình cả, không biết thì đi hỏi thôi, mà hỏi cho có khoa học, chứ bạn hỏi gì này, chắc không ai ngồi giải thích cho bạn đâu.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?