Cần giải thích đoạn code OOP C#

có gì cần giải thích nhỉ

5 Likes

Topic nhảm nhất mình từng thấy :expressionless:

This topic was automatically closed after 5 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?