Cần giải thích đề bài Rotate Columns (easy version)

https://codeforces.com/contest/1209/problem/E1

Em có một test như sau:
1
4 2
6 6
1 5
4 6
1 3

có lẽ do em chưa hiểu đề lắm và em cũng muốn hỏi tại sao kết quả lại ra 22 chứ không phải 23 ạ, mong a/c giúp đỡ, em cảm ơn

Sau khi dịch cột thứ 2 xuống 1 thì kết quả là 6 + 6 + 5 + 6 = 23
Tức là bài chấm ở testcase này ra kết quả 22 chứ không phải 23? Có thể có sai sót gì rồi. :thinking:

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?