Cần gấp một bạn viết app iOS và Android

Cần gấp 1 Dev - tham gia cùng xây dựng App
Ứng dụng cho DT trên nền tảng livestream
Cần gấp - rất gấp và goi ngay đến cạnh tui khi đọc cái nayg
0888844487
109/39 Nguyễn Thiện Thuận q3

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?