Cần bao nhiêu tiền mỗi tháng để duy trì daynhauhoc.com?

Nếu không bận trông con hoặc giúp vợ, Đạt có thể lên tiếng cho tôi biết hiện nay em phải bỏ ra bao nhiêu tiền mỗi tháng để duy trì hoạt động của daynhauhoc.com? Và daynhauhoc.com vẫn dùng Dedicated Hosting của GoDaddy? Em chia sẻ thêm về backend tools ngoài Discourse được không? :slight_smile:

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?