Cài đặt web proxy code bằng python?

Em có code 1 web proxy đơn giản bằng python để kiểm tra các dữ liệu từ client gửi lên server. Em muốn hỏi cài đặt trình duyệt của mình như thế nào để trước khi gửi lên server sẽ chạy qua web proxy em tự code đó?

Trình duyệt nào cũng có chức năng proxy, bạn search setup proxy + tên trình duyệt là thấy :smile:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?