Cài đặt #include <bits/stdc++.h> trên dev c++ như thế nào?

Mọi người cho em hỏi Cách cài đặt #include<bit / stdc ++.h> như thế nào trong dev c++ ạ?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?