Cài đặt brew trong Mac OS

Mình đang học lâp trình React Native. Do không có máy Mac nên mình cái máy ảo mac. Đến bước cài brew thì không thể nào cài được mặc dù mạng nhanh khủng khiếp luôn. Ai có thể trợ giúp mình phần này được không?? Thank.!!!

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?