Cách xử lý bài tập multitest khi đề bài không cho nhập số test case?

Em có bài tập này cần nhập nhiều test case trong cùng một test. Thường thường thì để bài vẫn cho nhập t là số test case, hoặc chương trình kết thúc khi nhập 0. Nhưng bài này chẳng cho gì cả. Em không biết xử lý như nào ạ. Mong mọi người chỉ giúp em ạ
Chương trình vào ra chuẩn ạ
image

std::istream nói chung hay std::cin nói riêng khi ko trích xuất được nữa nó sẽ gắn cờ lỗi, mà std::istream có thể cast ngầm định thành bool được, giá trị bool này là true nếu stream ko có lỗi, false nếu stream có gắn cờ lỗi, nên có thể viết như thế này:

int n, k;
while (std::cin >> n >> k) {
    ...
}

hoặc gộp lại trong vòng for:

for (int n, k; std::cin >> n >> k;) {
    ...
}
2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?