Cách xây dựng cây nhị phân đầy đủ - Toán rời rạc

discrete-mathematics

(Quang Hiếu) #1

em có dãy sau 15, 10,14, 5, 13, 18, 5, 2, 4, 6, 8, 7, 16, 17.
Ai giúp em xây dựng theo cây nhị phân đầy đủ với


(Hung) #2

Untitled%20Diagram

(draw.io vẽ xấu tệ)


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?