Cách viết code xuất ra màn hình như hình

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W X Y
Z A B C D
E F G H I
J K L M N
O P Q R S
T U V W X
Y Z A B C
D E F G H
I J K L M
N O P Q R
S T U V W
X Y Z A B
C D E F G
H I J K L
M N O P Q
R S T U V
W X Y Z A

Có thể giúp em được không ạ. Em xin cảm ơn!!

Nhìn kỹ ta sẽ thấy, chứ 5 ký tự thì xuống hàng lần.
Vậy bây giờ ta chỉ cần biến đếm thôi, nếu đếm = 5, thì ta sẽ in thêm ký tự xuống hàng.

count = 0
for a -> z:
 print(a)
 count += 1
 if count = 5:
  # reset lại chứ ko là đếm tiếp, lúc đó count = 6, 7, 8, 9, 10 -> sai phía sau
  count = 0
  print("\n")
11 Likes

A post was split to a new topic: Viết chương trình hiển thị hình tam giác sao có chiều cao là h

A post was merged into an existing topic: Topic lưu trữ các post off-topic - version 3

A post was split to a new topic: Code đếm tối đa bao nhiêu số liên tiếp trong mảng bị sai

@Tranchau Bạn lưu ý mỗi khi hỏi 1 vấn đề gì mới, hãy tạo topic mới thay vì comment lại vào topic cũ.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?