Cách vào channel của DNH trên discord

Mọi người chỉ em cách vào chanel của DNH trên discord với ạ? EM cảm ơn

2 Likes

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?