Cách tối ưu hiển thị trên Terminal

CHo mình hỏi làm sao để đổi màu các dòng (base) trong Terminal, hoặc ẩn đi để có thể có cái nhìn Output tốt hơn.

Thank you!

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?