Cách tính thông lượng (throughput)

Chào mọi người. Em có bài tập trong môn mạng máy tính muốn mọi người giúp đỡ.
Có 1 đường truyền vật lý có tốc độ 10Gbps, RTT của đường truyền là 589ms , dữ liệu đường truyền qua giao thức TCP có kích thước cửa sổ là 51100. Xác định thông lượng (throughput) tối đa có thể đạt được thông qua giao thức TCP (B/s).

Hi Vinh,
Cậu gặp rắc rối ở đâu thế? :smile:
Ngoài ra, textbook của cậu có giải thích throughput là gì chưa?

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?