Cách tham chiếu từng phần tử của mảng chuỗi sang mảng con trỏ

c

(Chiu Chiu) #1
 #include<stdio.h>
 #include <string.h>
    int main(){
     char *a;
     char A[100];
     gets (A);
     for(int i=0;i<=strlen(A);i++){
         a=&A[i];
         a++;
     }
     puts(a);
     }

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?