Cách sửa lỗi your session has timed out trên Mac OS?

Giúp mình trả lời câu hỏi trên tiếu đề với !!!

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?