Cách lưu thông tin từ form

Làm sao để lưu các thông tin mình đã ghi vào hộp như mẫu trên vậy mọi người? Giúp em với @@

Dưới đây là code:

from tkinter import *
top = Tk()
top.geometry("500x400")


X_Gr1 = 30
X_Gr2 = 70
X_Gr3 = 300
X_Gr4 = 390

W_STT = 200
W_Phep = 50

BangDiemDanh = Label(top, text = "Bảng Điểm Danh").place(x =200 	,y = 10)

Label(top, text = "STT").place(x = 25 	,y = 30)
STT1 = Label(top, text = "1").place(x = 30, y = 50)
STT2 = Label(top, text = "2").place(x = 30, y = 90)
STT3 = Label(top, text = "3").place(x = 30, y = 130)
STT4 = Label(top, text = "4").place(x = 30, y = 170)
STT5 = Label(top, text = "5").place(x = 30, y = 210)
STT6 = Label(top, text = "6").place(x = 30, y = 250)
STT7 = Label(top, text = "7").place(x = 30, y = 290)
STT8 = Label(top, text = "8").place(x = 30, y = 330)

Label(top, text = "Họ và Tên").place(x = X_Gr2 	,y = 30)
e11 = Entry(top).place(x = 70, y = 50 , width=W_STT)
e21 = Entry(top).place(x = 70, y = 90 , width=W_STT)
e31 = Entry(top).place(x = 70, y = 130, width=W_STT)
e41 = Entry(top).place(x = 70, y = 170, width=W_STT)
e51 = Entry(top).place(x = 70, y = 210, width=W_STT)
e61 = Entry(top).place(x = 70, y = 250, width=W_STT)
e71 = Entry(top).place(x = 70, y = 290, width=W_STT)
e81 = Entry(top).place(x = 70, y = 330, width=W_STT)
Label(top, text = "Có Phép").place(x = X_Gr3 	,y = 30)
e12 = Entry(top).place(x = 300, y = 50 , width=W_Phep)
e22 = Entry(top).place(x = 300, y = 90 , width=W_Phep)
e32 = Entry(top).place(x = 300, y = 130, width=W_Phep)
e42 = Entry(top).place(x = 300, y = 170, width=W_Phep)
e52 = Entry(top).place(x = 300, y = 210, width=W_Phep)
e62 = Entry(top).place(x = 300, y = 250, width=W_Phep)
e72 = Entry(top).place(x = 300, y = 290, width=W_Phep)
e82 = Entry(top).place(x = 300, y = 330, width=W_Phep)
Label(top, text = "Không phép").place(x = X_Gr4 ,y = 30)
e13 = Entry(top).place(x = X_Gr4, y = 50,  width=W_Phep)
e23 = Entry(top).place(x = X_Gr4, y = 90,  width=W_Phep)
e33 = Entry(top).place(x = X_Gr4, y = 130, width=W_Phep)
e43 = Entry(top).place(x = X_Gr4, y = 170, width=W_Phep)
e53 = Entry(top).place(x = X_Gr4, y = 210, width=W_Phep)
e63 = Entry(top).place(x = X_Gr4, y = 250, width=W_Phep)
e73 = Entry(top).place(x = X_Gr4, y = 290, width=W_Phep)
e83 = Entry(top).place(x = X_Gr4, y = 330, width=W_Phep)

top.mainloop()

Cậu cần có một sự kiện đánh dấu “lưu form” lại, ở đó cậu sẽ lấy các giá trị trong các box tại thời điểm dự kiện xảy ra, và làm điều cậu muốn.
Đơn giản nhất, cậu có thể tạo một nút bấm, bắt sự kiện onclick ở đó, rồi viết code lấy giá trị các box ở đó.

Cậu nên biết đây là điều cơ bản nhất về form, mà bất cứ tutorial cơ bản nào cũng nên đề cập thấu đáo cho cậu. Vậy nên, cậu nên search google một tutorial về làm GUI trên python và làm theo hướng dẫn. Họ sẽ hướng dẫn chi tiết sự kiện onclick được viết như thế nào, lấy giá trị từng field ra sao…
Nếu cậu không google được, cậu nên đọc về help vampire :smile:

Thử tự tìm hiểu xem nhé! :smile:

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?