Cách lấy giá trị của thuộc tính bằng jQuery

Mọi người cho em hỏi:
Em có thẻ <div id="product-" <?php echo $id ?> >
Làm sao để em lấy đc giá trị id của thẻ đó bằng jQuery ạ?
Dạng $(‘div’).attr(‘id’) ấy ạ. Nhưng còn đoạn product- em ko biết xử lý sao. @@

Dùng regex lấy ở cuối :slight_smile:

5 Likes

Cách pro là dùng regex để lấy phần cuối như Mr Regular nói ở trên

Còn nếu chưa quen dùng regex, bạn có thể cắt string

var str = "product-12123123";
var res = str.substring(8);

Output sẽ là

12123123

4 Likes

Nếu tự viết RegEx quá khó vì nó đau đầu thì dùng cách mà JavaScript trang bị sẵn, ta có thể tìm thấy trong các tài liệu JS, sao cứ phải jQuery chi cho mệt:

function myID(str)
{
    return str.replace(/[^d.,]+/,'');
}
4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?