Cách lấy chữ số thập phân đằng sau theo ý muốn trong c++

Mình làm trong c++ thì máy cứ báo lỗi
Mấy bạn cho biết lệnh đê lấy chữ số thập đằng sau theo ý muốn với.

Code bạn đâu, bạn gặp phải lỗi gì vậy bạn?

1 Like

Đang nhấn lệnh

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    double a;
    a=3.148288283;
    cout<<fixed<<setprecision(4)<<a;
    return 0;
}

Thì sai ở chỗ cout<<fixed<<setprecision(4)<<a;

Lỗi hay là sai? Bạn up cả output đi xem nào.

Vậy theo ý bạn đáp số phải là gì?

Thì để lấy số 4 chữ số của biến a á

Bạn sửa thứ tự các thành phần một chút:

cout << setprecision(4) << fixed << a;
1 Like

main.cpp: In function ‘int main()’:
main.cpp:9:11: error: ‘setprecision’ was not declared in this scope
9 | cout<<setprecision(4)<<fixed<<a;
| ^~~~~~~~~~~~

Bạn thêm #include <iomanip> là được.

1 Like

paste lên google nhanh hơn mà đỡ tốn tài nguyên của forum nữa

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?