Cách làm Website 3D


(Vạn Huy) #1

Mọi người cho mình hỏi từ phút 0:58 trở đi, họ dùng công nghệ gì mà có thể làm ra 3D vậy ?? Cho mình từ khóa để tìm kiếm cũng được. Mình xin cảm ơn !


(VirginsTv) #2

Chắc là javascript có dùng webGL api

vào đây xem chơi :smile:
http://threejs.org/

http://tutorialzine.com/2013/09/20-impressive-examples-for-learning-webgl-with-three-js/


(null) #3

Nói website 3D là không đúng, trong video cũng có ghi: Hiển thị sản phẩm 3D.
Đây thực chất là 1 slide ảnh, gồm nhiều ảnh chụp sản phẩm ở các góc liên tiếp 360°.
Zoom ảnh thì dùng css3 scale, còn để chuyển ảnh mà nuột nà thì phải dùng kỹ thuật css sprite, tất nhiên là phải dùng javascript nữa.

Bạn có thể tìm từ khóa slideshow 360 degree, có sẵn plugin luôn.


(HK boy) #4

2 posts were split to a new topic: Cần tìm người làm three.js


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?