Cách làm database lưu tin tức có nhiều ảnh không cố định


(Le Thien Hoang) #1

Mình thấy ở những trang báo chẳng hạn sẽ có hình ảnh trong bài đăng không cố định và không theo thứ tự.Vậy cách giải quyết như nào cho trường hợp đó ạ


(Vô Thin) #2

Database không lưu ảnh, họ chỉ lưu ảnh trong một thư mục, còn database lưu nội dung bài đăng, bài đăng đó có nội dung là một phần của HTML thường gồm các thẻ h1 đến h3, div, p, các thẻ định dạng text, thẻ img. Cho nên, không cần quan tâm đến việc lưu ảnh vào database trừ khi định bóc tách nội dung và ảnh riêng ra để làm việc gì đó.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?