Cách làm bài chức năng đổi tiền trong C

Đề bài:

Cách làm là như nào vậy ạ?
Phải dùng phương trình kiểu ax+by+c=số tiền cần đổi để tìm a, b, c hay sao ạ?

Chia cho mệnh giá từ lớn đến nhỏ :slight_smile:

4 Likes

là sao ạ? là nhập x vào xem chia hết cho số nào thì xuất ra số đó ạ?

Câu trả lời vẫn vậy. :slight_smile:


Vd: nhập vô 730.

  • 730 / 500 = 1 :point_right: 1 tờ 500
  • Dư 230
  • 230 / 200 = 1 :point_right: 1 tờ 200
  • Dư 30
  • 30 / 20 = 1 :point_right: 1 tờ 20
  • Dư 10
  • 10 / 10 = 1 :point_right: 1 tờ 10
  • Dư 0 :point_right: Hết. :slight_smile:

:point_right: 730 = 1 tờ 500 + 1 tờ 200 + 1 tờ 20 + 1 tờ 10. :slight_smile:

1 Like

Phương pháp đơn giản nhất: Chạy vòng for tất cả mệnh giá tiền có thể quy đổi, bắt đầu từ 0 đến tongtien/menhgia

1 Like

Cái này là in cách đổi thì khác rồi.

4 Likes

Nếu là đổi tiền để cho số tờ tiền ít nhất thì bạn đưa nó vào vòng lặp rồi chia lần lượt từ tờ lớn nhất rồi đem số dư chia cho tờ kế tiếp… cứ lặp cho đến tờ bé nhất

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?