Cách kiểm tra project sử dụng Mysql hay MariaDb (laravel-PHP)

Vâng như tiêu đề các bác có cách nào kiểm tra xem dự án laravel sử dụng database Mysql hay MariaDB không vậy. Cám ơn các bác! :smile:

Chạy command trên server rồi xem kết quả trả về là rõ

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?