Cách để chặn collaboration pull một số nhánh ở github

Em muốn xử lý thêm các ràng buộc vào các collaboration trong github để họ chỉ có thể pull, push code ở một số nhánh được mình thiết lập.
Search mãi không ra key nào phù hợp. Thớt nào cho em giải pháp với ạ tks ^^

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?