Cách đặt câu tiếng Anh cho câu chưa có động từ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?