Cách chứng minh đồ thị liên thông

Mọi người cho em hỏi muốn chứng minh đồ thị vô hướng là liên thông thì làm sao và cũng câu hỏi đó cho đồ thị có hướng ?

3 Likes

bạn có biết đồ thị liên thông là gì không?

4 Likes

Từ 1 đỉnh bất kỳ, BFS nếu đi qua tất cả các đỉnh thì liên thông

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?